Statut Fundacji „W rozwoju”

I. Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Fundacja „w rozwoju”, zwana dalej Fundacją, ustanowiona została przez: Magdalenę Bury-Zadrogę, zwaną dalej Fundatorką, w dniu 18.01.2016 roku, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Annę Niedużak w Kancelarii Notarialnej w Opolu przy ulicy Hugona Kołłątaja nr 6/3 (Rep. A numer 110/2016).
 2. Fundacja ma prawo posługiwania się nazwą skróconą o postaci „w rozwoju”.
 3. Fundacja działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień niniejszego Statutu.

§ 2

 1. Siedzibą Fundacji jest Opole.
 2. Terenem działania Fundacji jest cały obszar Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów, Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Fundacja może posiadać oddziały zamiejscowe oraz tworzyć jednostki organizacyjne.
 4. Fundacja została ustanowiona na czas nieoznaczony.

§ 3

 1. Fundacja używa pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.
 2. Fundacja może, dla celów współpracy z zagranicą, posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.
 3. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego, który wraz z nazwą korzysta z ochrony prawnej.

§ 4
Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym przyczyniającym się do realizacji celów Fundacji.

§ 5
Fundacja współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami i instytucjami, o tym samym lub podobnym profilu działania oraz może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii.

§ 6
Fundacja opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw i realizowania swoich działań Fundacja może zatrudniać pracowników, w tym członków Fundacji, może zawierać umowy cywilno-prawne oraz korzystać z usług zewnętrznych. Nadzór nad działalnością Fundacji sprawuje Minister Pracy i Polityki Społecznej.

II. Cele i formy działania Fundacji

§ 7
Celem Fundacji jest:

 1. Działania wspomagające rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, w tym działania budujące rozwój kapitału społecznego i społeczeństwa obywatelskiego;
 2. Poprawa jakości relacji interpersonalnych, przeciwdziałanie przemocy, agresji i konfliktom, budowanie odpowiedzialnej postawy obywatelskiej.
 3. Działalność w obszarach: oświata, edukacja, nauka, kultura, pomoc psychologiczna.
 4. Wspomaganie kształcenia i psychoedukacja dzieci, młodzieży, studentów, dorosłych.
 5. Działalność na rzecz seniorów: prowadzenie działań edukacyjnych, prowadzenie grup pomocy sąsiedzkiej, organizacja imprez i zajęć rekreacyjno-sportowych.
 6. Zwiększenie świadomości dotyczącej funkcjonowania na rynku pracy, wsparcie w określeniu idealnego miejsca pracy, aktywizacja zawodowa, budowanie postawy przedsiębiorczej.
 7. Realizacja zadań w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej.
 8. Doskonalenie i wspieranie działalności liderów młodzieżowych, grup samopomocy, a także budowanie wzajemnego zaufania w społeczności lokalnej.
 9. Psychologiczne i doradcze wsparcie dla rodzin, a zwłaszcza rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.
 10. Poprawa funkcjonowania organizacji, instytucji i przedsiębiorstw.
 11. Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów, praw człowieka oraz wolności i swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji.
 12. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.
 13. Poprawa jakości życia osób chorych i niepełnosprawnych psychicznie lub fizycznie oraz ich rodzin, a także zwiększanie w społeczeństwie zrozumienia dla ich funkcjonowania.
 14. Pomoc w finansowaniu oraz wspieranie procesu kształcenia uzdolnionych dzieci i młodzieży pochodzących z ubogich rodzin.
 15. Wspieranie przedsięwzięć społeczności lokalnej, zgodnych z celami Fundacji.
 16. Działania wspomagające rozwój organizacji pozarządowych w tym promocja i organizacja wolontariatu.
 17. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.
 18. Profilaktyka, diagnoza, leczenie.
 19. Edukacja prozdrowotna i ochrona zdrowia.
 20. Upowszechnienie i rozwój kultury oraz promocja wydarzeń kulturalnych.
 21. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

§ 8
Formy działania:

 1. Aktywne metody pracy z grupą– warsztaty, szkolenia, trening psychologiczny, socjoterapia, trening rozwoju umiejętności osobistych i interpersonalnych, drama i psychodrama.
 2. Psychoedukacja, różne formy terapii i psychoterapii grupowej i indywidualnej.
 3. Wszelkie formy doradztwa, w tym doradztwo zawodowe, psychologiczne, prawne, pedagogiczne.
 4. Realizacja programów profilaktycznych.
 5. Realizacja projektów międzypokoleniowych.
 6. Działalność artystyczna, a także rozwój, terapia i psychoterapia przez sztukę.
 7. Angażowanie wolontariuszy do działań na rzecz beneficjentów i projektów realizowanych przez Fundację.
 8. Organizacja przedsięwzięć kulturalnych i widowisk historycznych.
 9. Organizowanie szkoleń i wyjazdów.
 10. Publikowanie artykułów, wydawanie czasopism, broszur, książek, publikacji internetowych, związanych z celami Fundacji.
 11. Organizowanie seminariów, odczytów, spotkań dyskusyjnych, prelekcji, konferencji itp.
 12. Działalność naukowo-badawcza.
 13. Współpraca z organizacjami, instytucjami i przedsiębiorstwami, w tym również wspieranie ośrodków, poradni, placówek kulturalnych, oświatowych, metodycznych i innych.
 14. Udział w szkoleniach, konferencjach i kongresach krajowych i międzynarodowych poświęconych dziedzinom będącym przedmiotem zainteresowania Fundacji.
 15. Prowadzenie strony internetowej Fundacji oraz organizowanie e-biblioteki i e-czytelni.
 16. Współpraca z mediami.

§ 9

 1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez odpłatną i nieodpłatna działalność pożytku publicznego:
  1. działalność nieodpłatna realizowana jest poprzez:
   1. Aktywne metody pracy z grupą– warsztaty, szkolenia, trening psychologiczny, socjoterapia, trening rozwoju umiejętności osobistych i interpersonalnych, coaching, drama i psychodrama.
   2. Psychoedukacja, różne formy terapii i psychoterapii grupowej i indywidualnej.
   3. Wszelkie formy doradztwa, w tym doradztwo zawodowe, psychologiczne, prawne, pedagogiczne.
   4. Realizacja programów profilaktycznych.
   5. Realizacja projektów międzypokoleniowych.
   6. Działalność artystyczna, a także rozwój, terapia i psychoterapia przez sztukę.
   7. Angażowanie wolontariuszy do działań na rzecz beneficjentów i projektów realizowanych przez Fundację.
   8. Organizacja przedsięwzięć kulturalnych i widowisk historycznych.
   9. Organizowanie szkoleń i wyjazdów.
   10. Publikowanie artykułów, wydawanie czasopism, broszur, książek, publikacji internetowych, związanych z celami Fundacji.
   11. Organizowanie seminariów, odczytów, spotkań dyskusyjnych, prelekcji, konferencji itp.
   12. Działalność naukowo-badawcza.
   13. Współpraca z organizacjami, instytucjami i przedsiębiorstwami, w tym również wspieranie ośrodków, poradni, placówek kulturalnych, oświatowych, metodycznych i innych.
   14. Udział w szkoleniach, konferencjach i kongresach krajowych i międzynarodowych poświęconych dziedzinom będącym przedmiotem zainteresowania Fundacji.
   15. Prowadzenie strony internetowej Fundacji oraz organizowanie e-biblioteki i e-czytelni.
   16. Współpraca z mediami.
  2. działalność odpłatna obejmuje realizację celów takich, jak:
   1. Aktywne metody pracy z grupą– warsztaty, szkolenia, trening psychologiczny,
   2. socjoterapia, trening rozwoju umiejętności osobistych i interpersonalnych, drama i psychodrama.
   3. Psychoedukacja, różne formy terapii i psychoterapii grupowej i indywidualnej.
   4. Wszelkie formy doradztwa, w tym doradztwo zawodowe, psychologiczne, prawne, pedagogiczne.
   5. Realizacja programów profilaktycznych.
   6. Działalność artystyczna, a także rozwój, terapia i psychoterapia przez sztukę.
   7. Angażowanie wolontariuszy do działań na rzecz beneficjentów i projektów realizowanych przez Fundację.
   8. Organizacja przedsięwzięć kulturalnych i widowisk historycznych.
   9. Organizowanie szkoleń i wyjazdów.
   10. Publikowanie artykułów, wydawanie czasopism, broszur, książek, publikacji internetowych, związanych z celami Fundacji.
   11. Organizowanie seminariów, odczytów, spotkań dyskusyjnych, prelekcji, konferencji itp.
   12. Działalność naukowo-badawcza.
   13. Współpraca z organizacjami, instytucjami i przedsiębiorstwami, w tym również wspieranie ośrodków, poradni, placówek kulturalnych, oświatowych, metodycznych i innych.
   14. Udział w szkoleniach, konferencjach i kongresach krajowych i międzynarodowych poświęconych dziedzinom będącym przedmiotem zainteresowania Fundacji.
   15. Prowadzenie strony internetowej Fundacji oraz organizowanie e-biblioteki i e-czytelni.
   16. Współpraca z mediami.

III. Majątek Fundacji

§ 10

 1. Majątek Fundacji stanowią środki finansowe oraz nieruchomości i inne aktywa nabyte przez Fundację.
 2. Fundusz założycielski, w jaki Fundację wyposażyła Fundatorka, wynosi 500 PLN(słownie: pięćset złotych).
 3. Środki na realizację celów Fundacji i pokrycie kosztów jej działalności pochodzą z:
  1. funduszu założycielskiego,
  2. darowizn, dotacji, subwencji i spadków krajowych i zagranicznych oraz sprzedaży przedmiotów i innych dóbr pochodzących z tych źródeł,
  3. dochodów z aktywów, nieruchomości i praw majątkowych Fundacji,
  4. dochodów z darów, zbiórek i imprez publicznych oraz ze sprzedaży przedmiotów i innych dóbr pochodzących z tych źródeł,
  5. odsetek i depozytów bankowych,
  6. pożyczek
  7. dochodów z tytułu udziału Fundacji w spółkach,
  8. dochodów z udziałów w zyskach spółek prawa handlowego, w których udziały (akcje) zostały objęte przez Fundację.
 4. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd składa oświadczenie przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili składanie tego oświadczenia stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe. W innych przypadkach Zarząd odrzuci spadek.
 5. Darczyńca, przekazując Fundacji środki majątkowe, może zastrzec, że środki te mają być przeznaczone na określony rodzaj działalności Fundacji. Zarząd Fundacji może nie przyjąć tego warunku. W takim wypadku Fundacja zwraca darczyńcy przekazane przez niego środki. Jeżeli przekazaniu środków nie towarzyszy określenie celu ich wykorzystania, Fundacja może przeznaczyć je na dowolny cel statutowy.
 6. Fundacja może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej oraz w walutach obcych we właściwych bankach zgodnie z przepisami prawa dewizowego.
 7. Majątek Fundacji przeznaczony jest na realizację celów statutowych Fundacji oraz pokrycie kosztów jej działania.

§ 11

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

IV. Organy Fundacji

§ 12

Organem Fundacji jest Zarząd.

§ 13

 1. Zarząd jest powoływany przez Fundatorkę i składa się z nie mniej niż 2 osób, w tym
  Prezesa Zarządu i Wiceprezesa Zarządu.
 2. Kadencja Zarządu trwa trzy lata. Można pełnić funkcję członka Zarządu przez więcej niż
  jedną kadencję.
 3. Fundatorka może wejść w skład Zarządu.
 4. Członkostwo w zarządzie ustaje na skutek:
  1. śmierci,
  2. rezygnacji członka Zarządu.

§ 14

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Do zadań Zarządu należy:
  1. wytyczanie głównych kierunków działania Fundacji,
  2. opracowywanie i zatwierdzanie rocznych planów działania Fundacji, planów finansowych i regulaminów,
  3. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,
  4. sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
  5. podejmowanie decyzji o przystępowaniu do spółek, zrzeszeń i innych organizacji oraz o ich tworzeniu,
  6. przyjmowanie darowizn, spadków i subwencji,
  7. powoływanie Dyrektora Biura Fundacji i innych pracowników odpowiedzialnych za wyznaczony im zakres działalności Fundacji.
  8. ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia dla członków Zarządu i innych pracowników Fundacji.
 3. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach, w formie uchwał, jednomyślnie.
 4. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa Prezes Zarządu lub Wiceprezes Zarządu, jednoosobowo.
 5. Do realizacji i oceny podejmowanych przez Fundację przedsięwzięć Zarząd może powoływać konsultantów i ekspertów.
 6. Zarząd może ustanawiać pełnomocników działających w imieniu Fundacji określając zakres ich umocowania.

V. Zmiany Statutu

§ 15

Wszelkie decyzje w kwestii zmiany statutu, w tym w zakresie zmiany celów Fundacji, podejmuje Zarząd, w drodze uchwały zapadającej jednomyślnie.

VI. Likwidacja Fundacji

§ 16

 1. Fundacja może być zlikwidowana w przypadku osiągnięcia celów statutowych lub w przypadku zagrożenia wyczerpania środków finansowych.
 2. Likwidację przeprowadza ostatni Zarząd, na podstawie uchwały zapadającej jednomyślnie.
 3. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazany zostanie na mocy uchwały Zarządu
  na rzecz fundacji lub stowarzyszenia, których cele są zbieżne z celami określonymi w § 6 niniejszego Statutu.

VII. Postanowienia końcowe

§ 17

Fundacja składa właściwemu Ministrowi coroczne sprawozdanie ze swej działalności za rok ubiegły.

§ 18

 1. Dla efektywnego urzeczywistnienia swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją.
 2. Decyzję o połączeniu podejmuje Zarząd Fundacji w drodze uchwały zapadającej jednomyślnie.

§ 19

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez Sąd Rejonowy w Opolu.

Strona jest przyjazna ciasteczkom. Przeglądając ją, zgadzasz się na ich użycie.Ok!

Trwa wczytywanie...
Trwa wczytywanie...